Tầm nhìn, sứ mệnh OdiFood

Chào bạn, Toàn & Ngự rất vui khi bạn đọc Tầm nhìn, sứ mệnh OdiFood

1. Tầm nhìn

  • Trở thành công ty hàng đầu về thực phẩm tốt, an toàn và phát triển bền vững vì lợi ích của bạn.
  • Góp sức để phát triển nền nông nghiệp Việt Nam một cách bền vững qua việc phân phối sản phẩm tốt, chất lượng của người nông dân đến bạn.

2. Sứ mệnh

  • Đáp ứng nhu cầu thực phẩm tốt, an toàn và đóng góp vào sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của bạn.

3. Hệ giá trị cốt lõi

  • Trung thực
  • Lợi ích cho sức khoẻ của bạn
  • Chăm sóc con người
  • Công bằng